Bảng tương thích AC Servo Panasonic Minas A4

Là dòng sản phẩm đã ngừng sản xuất. Tuy không nhiều kiểu loại như các dòng AC Servo của Panasonic Minas A5 nhưng cần biết rõ những thông tin để tra cứu một cách nhanh chóng.

 

1. Ký hiệu driver

 

2. Ký hiệu motor

3. Bảng thông số kết hợp

Incemental Specifications, 2500 P/r

       
Power supplyDriverMotor
ModelFrameMotor seriesSpeedModelPower
Single phase,
200V
MADDT1207A-frameMAMA
Ultra low inertia
5000r/minMAMA012P1*100W
MBDDT2210B-frameMAMA022P1*200W
3-phase, 200VMCDDT3520C-frameMAMA042P1*400W
MDDDT5540D-frameMAMA082P1*750W
Single phase,
100V
MADDT1107A-frameMAMA
Low inertia
3000r/minMQMA011P1*100W
MBDDT2110B-frameMQMA021P1*200W
MCDDT3120C-frameMQMA041P1*400W
Single phase,
200V
MADDT1205A-frameMQMA012P1*100W
MADDT1207A-frameMQMA022P1*200W
MBDDT2210B-frameMQMA042P1*400W
Single phase,
100V
MADDT1105A-frameMSMD
Low inertia
3000r/minMSMD5AZP1*50W
MADDT1107MSMD011P1*100W
MBDDT2110B-frameMSMD021P1*200W
MCDDT3120C-frameMSMD041P1*400W
Single phase,
200V
MADDT1205A-frameMSMD5AZP1*50W
MSMD012P1*100W
MADDT1207MSMD022P1*200W
MBDDT2210B-frameMSMD042P1*400W
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMSMD082P1*750W
MDDDT5540D-frameMSMA
Low inertia
3000r/minMSMA102P1*1.0kW
MSMA152P1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMSMA202P1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMSMA302P1*3.0kW
MFDDTB3A2MSMA402P1*4.0kW
MSMA502P1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MDDDT3530D-frameMDMA
Middle inertia
2000r/minMDMA102P1*1.0kW
MDDDT5540MDMA152P1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMDMA202P1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMDMA302P1*3.0kW
MFDDTB3A2MDMA402P1*4.0kW
MDMA502P1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMHMA
High inertia
2000r/minMHMA052P1*500W
MDDDT3530D-frameMHMA102P1*1.0kW
MDDDT5540MHMA152P1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMHMA202P1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMHMA302P1*3.0kW
MFDDTB3A2MHMA402P1*4.0kW
MHMA502P1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMFMA
Middle inertia
2000r/minMFMA042P1*400W
MDDDT5540D-frameMFMA152P1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMFMA252P1*2.5kW
MFDDTB3A2F-frameMFMA452P1*4.5kW
Single/3-phase,
200V
MDDDT5540D-frameMGMA
Middle inertia
1000r/minMGMA092P1*900W
3-phase, 200VMFDDTA390F-frameMGMA202P1*2.0kW
MFDDTB3A2MGMA302P1*3.0kW
MGMA452P1*4.5kW

 

Absolute/Incremental Specifications, 17-bit

       
Power supplyApplicable driverApplicable motor
ModelFrameMotor seriesSpeedModelPower
Single phase,
200V
MADDT1207A-frameMAMA
Ultra low inertia
5000r/minMAMA012S1*100W
MBDDT2210B-frameMAMA022S1*200W
3-phase, 200VMCDDT3520C-frameMAMA042S1*400W
MDDDT5540D-frameMAMA082S1*750W
Single phase,
100V
MADDT1107A-frameMAMA
Low inertia
3000r/minMQMA011S1*100W
MBDDT2110B-frameMQMA021S1*200W
MCDDT3120C-frameMQMA041S1*400W
Single phase,
200V
MADDT1205A-frameMQMA012S1*100W
MADDT1207A-frameMQMA022S1*200W
MBDDT2210B-frameMQMA042S1*400W
Single phase,
100V
MADDT1105A-frameMSMD
Low inertia
3000r/minMSMD5AZS1*50W
MADDT1107MSMD011S1*100W
MBDDT2110B-frameMSMD021S1*200W
MCDDT3120C-frameMSMD041S1*400W
Single phase,
200V
MADDT1205A-frameMSMD5AZS1*50W
MSMD012S1*100W
MADDT1207MSMD022S1*200W
MBDDT2210B-frameMSMD042S1*400W
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMSMD082S1*750W
MDDDT5540D-frameMSMA
Low inertia
3000r/minMSMA102S1*1.0kW
MSMA152S1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMSMA202S1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMSMA302S1*3.0kW
MFDDTB3A2MSMA402S1*4.0kW
MSMA502S1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MDDDT3530D-frameMDMA
Middle inertia
2000r/minMDMA102S1*1.0kW
MDDDT5540MDMA152S1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMDMA202S1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMDMA302S1*3.0kW
MFDDTB3A2MDMA402S1*4.0kW
MDMA502S1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMHMA
High inertia
2000r/minMHMA052S1*500W
MDDDT3530D-frameMHMA102S1*1.0kW
MDDDT5540MHMA152S1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMHMA202S1*2.0kW
MFDDTA390F-frameMHMA302S1*3.0kW
MFDDTB3A2MHMA402S1*4.0kW
MHMA502S1*5.0kW
Single/3-phase,
200V
MCDDT3520C-frameMFMA
Middle inertia
2000r/minMFMA042S1*400W
MDDDT5540D-frameMFMA152S1*1.5kW
3-phase, 200VMEDDT7364E-frameMFMA252S1*2.5kW
MFDDTB3A2F-frameMFMA452S1*4.5kW
Single/3-phase,
200V
MDDDT5540D-frameMGMA
Middle inertia
1000r/minMGMA092S1*900W
3-phase, 200VMFDDTA390F-frameMGMA202S1*2.0kW
MFDDTB3A2MGMA302S1*3.0kW
MGMA452S1*4.5kW

 

Tin tức liên quan