Bảng tương thích AC Servo Panasonic Minas A5

So với các dòng sản phẩm AC servo của các hãng sản xuất khác, Panasonic có rất nhiều loại. Tổ hợp ký hiệu phức tạp, khó ghi nhớ. Để tránh nhầm lẫn, ngoài việc mua đồng bộ thiết bị, cần biết rõ những thông tin của từng dòng sản phẩm và tính năng của chúng dựa trên những bảng ký hiệu sau.

1. Ký hiệu driver

 

2. Ký hiệu motor

 

3. Bảng thông số kết hợp

Driver   Motor  
Model of velocity,
position, torque
and full-closed
control type *2
Model of Only for
position control
type *3
FramePower supply TypeModel *1
G: 20 bits
S: 17 bits
Rated output
MAD[ ]T1105 MAD[ ]T1105EA-frameSingle phase,
100 V
MSMD Low inertia
3000 r/min
MSMD5AZG1* 50 W
MAD[ ]T1107 MAD[ ]T1107EMSMD011G1* 100 W
MBD[ ]T2110 MBD[ ]T2110E B-frameMSMD021G1* 200 W
MCD[ ]T3120 MCD[ ]T3120E C-frameMSMD041G1* 400 W
MAD[ ]T1505 MAD[ ]T1505EA-frameSingle/3-phase,
200 V
MSMD5AZG1* 50 W
ntntMSMD012G1* 100 W
MAD[ ]T1507 MAD[ ]T1507EMSMD022G1* 200 W
MBD[ ]T2510 MBD[ ]T2510E B-frameMSMD042G1* 400 W
MCD[ ]T3520 MCD[ ]T3520E C-frameMSMD082G1* 750 W
MAD[ ]T1105 MAD[ ]T1105EA-frameSingle phase,
100 V
MSME Low inertia
3000 r/min
MSME5AZG1* 50 W
MAD[ ]T1107 MAD[ ]T1107EMSME011G1* 100 W
MBD[ ]T2110 MBD[ ]T2110E B-frameMSME021G1* 200 W
MCD[ ]T3120 MCD[ ]T3120E C-frameMSME041G1* 400 W
MAD[ ]T1505 MAD[ ]T1505EA-frameSingle/3-phase,
200 V
MSME5AZG1* 50 W
ntntMSME012G1* 100 W
MAD[ ]T1507 MAD[ ]T1507EMSME022G1* 200 W
MBD[ ]T2510 MBD[ ]T2510E B-frameMSME042G1* 400 W
MCD[ ]T3520 MCD[ ]T3520E C-frameMSME082G1* 750 W
MDD[ ]T5540 MDD[ ]T5540E D-frameMSME102G□* 1.0 kW
ntntMSME152G□* 1.5 kW
MED[ ]T7364 MED[ ]T7364E E-frame3-phase, 200 VMSME202G□* 2.0 kW
MFD[ ]TA390 MFD[ ]TA390EF-frameMSME302G□* 3.0 kW
MFD[ ]TB3A2 MFD[ ]TB3A2EMSME402G□* 4.0 kW
ntntMSME502G□* 5.0 kW
MDD[ ]T2412 MDD[ ]T2412ED-frame3-phase, 400 VMSME084G1* 750 W
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420E MSME104G□* 1.0 kW
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420EMSME154G□* 1.5 kW
MED[ ]T4430 MED[ ]T4430E E-frameMSME204G□* 2.0 kW
MFD[ ]T5440 MFD[ ]T5440EF-frameMSME304G□* 3.0 kW
MFD[ ]TA464 MFD[ ]TA464EMSME404G□* 4.0 kW
ntntMSME504G□* 5.0 kW
MDD[ ]T3530 MDD[ ]T3530ED-frameSingle/3-phase,
200 V
MDME Middle inertia
2000 r/min
MDME102G□* 1.0 kW
MDD[ ]T5540 MDD[ ]T5540EMDME152G□* 1.5 kW
MED[ ]T7364 MED[ ]T7364E E-frame3-phase, 200 VMDME202G□* 2.0 kW
MFD[ ]TA390 MFD[ ]TA390EF-frameMDME302G□* 3.0 kW
MFD[ ]TB3A2 MFD[ ]TB3A2EMDME402G□* 4.0 kW
ntntMDME502G□* 5.0 kW
MGD[ ]TC3B4N/AG-frame1500 r/minMDME752G1* 7.5 kW
MHD[ ]TC3B4 N/AH-frameMDMEC12G1* 11.0 kW
ntN/AMDMEC52G1* 15.0 kW
MDD[ ]T2407 MDD[ ]T2407ED-frame3-phase, 400 V2000 r/minMDME044G1* 400 W
ntntMDME064G1* 600 W
MDD[ ]T2412 MDD[ ]T2412EMDME104G□* 1.0 kW
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420EMDME154G□* 1.5 kW
MED[ ]T4430 MED[ ]T4430E E-frameMDME204G□* 2.0 kW
MFD[ ]T5440 MFD[ ]T5440EF-frameMDME304G□* 3.0 kW
MFD[ ]TA464 MFD[ ]TA464EMDME404G□* 4.0 kW
ntntMDME504G□* 5.0 kW
MGD[ ]TB4A2N/AG-frame1500 r/minMDME754G1* 7.5 kW
MHD[ ]TB4A2 N/AH-frameMDMEC14G1* 11.0 kW
ntN/AMDMEC54G1* 15.0 kW
MDD[ ]T5540 MDD[ ]T5540E D-frameSingle/ 3-phase,
200 V
MFME Middle inertia
2000 r/min
MFME152G1 * 1.5 kW
MED[ ]T7364 MED[ ]T7364E E-frame3-phase, 200 VMFME252G1 * 2.5 kW
MFD[ ]TB3A2 MFD[ ]TB3A2E F-frameMFME452G1 * 4.5 kW
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420E D-frame3-phase, 400 VMFME154G1 * 1.5 kW
MED[ ]T4430 MED[ ]T4430E E-frameMFME254G1 * 2.5 kW
MFD[ ]TA464 MFD[ ]TA464E F-frameMFME454G1 * 4.5 kW
MDD[ ]T5540 MDD[ ]T5540E D-frameSingle/ 3-phase,
200 V
MGME Middle inertia
1000 r/min
MGME092G□ * 0.9 kW
MFD[ ]TA390 MFD[ ]TA390EF-frame3-phase, 200 VMGME202G□ * 2.0 kW
MFD[ ]TB3A2 MFD[ ]TB3A2EMGME302G□ * 3.0 kW
ntntMGME452G1 * 4.5 kW
MGD[ ]TC3B4 N/AG-frameMGME602G1 * 6.0 kW
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420E D-frame3-phase, 400 VMGME094G□ * 0.9 kW
MFD[ ]T5440 MFD[ ]T5440EF-frameMGME204G□ * 2.0 kW
MFD[ ]TA464 MFD[ ]TA464EMGME304G□ * 3.0 kW
ntntMGME454G1 * 4.5 kW
MGD[ ]TB4A2 N/AG-frameMGME604G1 * 6.0 kW
MBD[ ]T2110 MBD[ ]T2110E B-frameSingle phase,
100 V
MHMD High inertia
3000 r/min
MHMD021G1 * 200 W
MCD[ ]T3120 MCD[ ]T3120E C-frameMHMD041G1 * 400 W
MAD[ ]T1507 MAD[ ]T1507E A-frameSingle/ 3-phase,
200 V
MHMD022G1 * 200 W
MBD[ ]T2510 MBD[ ]T2510E B-frameMHMD042G1 * 400 W
MCD[ ]T3520 MCD[ ]T3520E C-frameMHMD082G1 * 750 W
MDD[ ]T3530 MDD[ ]T3530ED-frameSingle/ 3-phase,
200 V
MHME High inertia
2000 r/min
MHME102G□ * 1.0 kW
MDD[ ]T5540 MDD[ ]T5540EMHME152G□ * 1.5 kW
MED[ ]T7364 MED[ ]T7364E E-frame3-phase, 200 VMHME202G□ * 2.0 kW
MFD[ ]TA390 MFD[ ]TA390EF-frameMHME302G□ * 3.0 kW
MFD[ ]TB3A2 MFD[ ]TB3A2EMHME402G□ * 4.0 kW
ntntMHME502G□ * 5.0 kW
MGD[ ]TC3B4 N/AG-frame1500 r/minMHME752G1 * 7.5 kW
MDD[ ]T2412 MDD[ ]T2412ED-frame3-phase, 400 V2000 r/minMHME104G□ * 1.0 kW
MDD[ ]T3420 MDD[ ]T3420EMHME154G□ * 1.5 kW
MED[ ]T4430 MED[ ]T4430E E-frameMHME204G□ * 2.0 kW
MFD[ ]T5440 MFD[ ]T5440EF-frameMHME304G□ * 3.0 kW
MFD[ ]TA464 MFD[ ]TA464EMHME404G□ * 4.0 kW
ntntMHME504G□ * 5.0 kW
MGD[ ]TB4A2 N/AG-frame1500 r/minMHME754G1 * 7.5 kW

 

Tin tức liên quan